Медицински лаборант

Специалност "Медицински лаборант"

 


Разкрита е в Медицински колеж през 1961 година.

Специалността “Медицински лаборант” подготвя кадри с многопрофилна квалификация за реализация в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични, както и за други специализирани лаборатории. За целта Медицински колеж гр. Пловдив разполага с необходимата материално техническа база, която периодично се подобрява. Непрекъснато се обновяват и актуализират учебните програми и методи на преподаване, като се съобразяват със съвременните европейски и световни изисквания, както и с темповете на развитие на медицината.


 
Ръководител на специалността:
Пенка Аргилашка

Преподаватели:

- Пенка Аргилашка - ръководител
- Доц. д-р Стефка Владева, дм
- д-р Елена Коцева - ст. преподавател
- Мария Кукуларова - ст. преподавател
- Мария Прошенска - ст. преподавател
- Мария Сайкова - ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план