Рентгенов лаборант

Специалност "Рентгенов лаборант"

 


Създадена е през 1972 година.

В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и други науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на източници на йонизиращи лъчения под ръководството на лекар и специалист или самостоятелно, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.

Около 90% от всички завършили успешно се реализират в различни звена на отделения по образна диагностика, кабинети към Диагностично консултативен център, Болници за активно лечение, научни институти, диспансери и др.


Ръководител на специалността

Мария Шангова

Преподаватели:Светлана Каридова, инж. Йордан Марчев, Мария Шангова, Екатерина Ставрева,
Калина Панамска, Мариета Сапунджиева
Доц. д-р Николета Трайкова,дм; Доц. Екатерина Петкова,дм


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план
Академични стандарти