Академична структура

Общо събрание

Общото събрание на МК е висш колективен орган за управление.

Числеността се определя от неговата структура:

- всички членове на Академичния състав на основен трудов договор - 80%

- студенти - 15%

- служители - 5%

Колежански съвет

Дирекционен съвет

Директор на колежа:

Доц. Мария Кръстева Божкова, дм


e-mail: director@medcollege-plovdiv.org  

***
Зам. директор по учебната дейност:

Нина Колева


e-mail: depdirector@medcollege-plovdiv.org

****