Инструктор по хранене и безопасност на храните

Инструктор по хранене и безопасност на храните

 

     Специалността “Инструктор по хранене и безопасност на храните” е създадена през 2015 година. 

В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните” от професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация – „Инструктор по хранене и безопасност на храните”. 

Получената професионална компетентност ще позволява на инструкторa по хранене и безопасност на храните да намери успешна реализация като: специалист по хранене в детски млечни кухни, специалист по хранене в детски и учебни заведения, специалист по хранене в лечебни заведения, специалист по хранене в заведения за извъндомашно хранене, специалист по хранене в кетърингови фирми и други. 

Инструкторът по хранене и безопасност на храните има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

 

 

Административен отговорник на специалността:
  • Росица Тончева
  • e-mail: nutrition.instructor@mc.mu-plovdiv.bg


Преподавателски състав:

  • Росица Тончева - преподавател
  • Диана Кирева - ръководител
  • Доц. Борис Тилов, дм
  • инж. Йорданка Топузова, дт -преподавател
  • Ани Стоянкова - преподавател


Квалификационна характеристика

Учебен план

Учебни програми ИХБХ 2017-2018 год.
Анатомия Английски език Биологично активни съставки
Вътрешни болести Диетично, клинично хранене Етика по хранителната верига
Заболявания, свързани с храни и хранене Законодателство в областта на храните и храненето Класификация и индентификация на хранителните продукти
Латински език с медицински термини Микробиология на храните Немски език
Организация - кетъринг Организация на дейността на персонала в хранителен обект Отчетност и калкулация
Паразитология Психология на храненето Референтни стойности за хранителен прием
СИП Икономически аспекти и мениджмънт на храненето СИП Информационни технологии СИП Култура и традиции в храненето
СИП Социална компетентност в общуването, етикет СИП Функционални храни и хранителни добавки СИП Чужд език
Системи за безопасност на храните Спорт Технология на производство на храни и хранителни продукти
Токсикология на храните Учебна практика Факултатив Специализирана мед. терминология
Физиология и биохимия на храненето Физиология на човека Хигиена и епидемиология
Химични замърсители в храните. Химия на храните Хранителни добавки - активност,безопасност, претенции и контрол