Медицинска козметика

Медицинска козметика

Специалност „Медицинска козметика”

професионално направление "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

ОКС ”професионален бакалавър”

професионална квалификация „Медицински козметик”

 

Специалността "Медицинска козметика" е разкрита в Медицински колеж на МУ – Пловдив през 2015 година. В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър” по специалност „Медицинска козметика” с професионална квалификация - „Медицински козметик” от професионалното направление "Здравни грижи".

  

 Получената професионална компетентност ще позволява на медицинския козметик да намери успешна реализация в следните области на медико-козметичната практика:

  • в дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични центрове;
  • в козметични кабинети и салони;
  • в центрове за красота;
  • в балнео-, Уелнес-, СПА- и таласотерапевтични центрове;
  • във фирми за производство на козметични средства;
  • продавач-консултанти във дрогерии и магазини за козметични средства;
  • дистрибутори на козметични средства.
Медицинският козметик има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.Ръководител на специалността:Старши преподавател Гергана Павлова


Преподаватели:

- Доц. Мария Божкова, дм
- Райна Петрова - ст. преподавател
- Гергана Павлова - ст. преподавател
- Пенка Крушкова - ст. преподавателКвалификационна характеристика

Учебен план

Учебни програми 2017-2018 год.