Инспектор по обществено здраве

 Специалност "Инспектор по обществено здраве"

 

       Специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето и обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоки и дейности със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда. Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел опазване здравето на здравите. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на нормативните изискванията на действащото европейско и национално законодателство в страната.

Завършилите специалността могат да работят в:

  • Регионалните здравни инспекции в отделите Държавен здравен контрол; Противоепидемичен контрол; Профилактика на болестите и промоция на здравето и здравно-техническа експертиза; и секторите Медицинска паразитология към дирекциите Надзор над заразните заболявания;
  • Областните дирекции по безопасност на храните в отделите Контрол на храните и Граничен контрол;
  • Службите по трудова медицини като специалисти по условия на труд;
  • Дентални кабинети като дентални асистенти;
  • Дрогери;
  • Частни и публични фирми като Медицински представители и  дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
  • Комисия за защита на потребителите и други неправителствени и ведомствени организации.


Административен отговорник на специалността:


Диана Кирева

Преподаватели:

- Диана Кирева - Старши преподавател
- Веска Кафадарова - Старши преподавател
- Петко Шилев - Преподавател
- Д-р Галя Петрова - Старши преподавател
- д-р Анатолий Александров - Старши преподавател
- Ивайло Дагнев, дф - Старши преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план