Учебни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Записване за нова учебна година
Годишни такси за учебната 2013/2014 година
Заплащане на студентска такса
Записване за нов семестър
Продължаване на обучението
Повишителен изпит
Приравнителен изпит
Прехвърляне от друго висше училище или друга специалност
Признаване на изпити
Обучение по индивидуален план при сливане на два курса
Прекъсване на обучението
Възстановяване на студентски права
Обучение по втора или нова специалност
График на учебните занятия
Разписание на учебните занятия
График на изпитната сесия
Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини
Дипломиране
Изготвяне на диплома - срокове и процедура. Изготвяне на дубликат
Получаване на дипломи
Издаване на уверение
Издаване на академична справка