Мисия

ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ И МИСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ

* Мисията на Медицинския колеж е да обучава и възпитава професионални знания у студентите за да отговори на потребностите на здравеопазването и обществото от медицински специалисти, осигуряващи здравни грижи на болната и здрава личност. Чрез обема от теоретични знания и практическа подготовка, придобилите здравна професия да удовлетворяват човешките потребности чрез висококвалифицирана професионална здравна грижа.

* Насоченост u специфика на целите, приоритетите и стратегията за развитие на институцията

Образователни цели

Главната образователна цел на Медицински колеж - Пловдив е подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат и да развиват научно-медицинските знания и умения в медицинската практика и здравеопазването. Тя произтича от неговата обществена мисия, свързана с държавната политика за развитието на висшето медицинско образование, медицинската наука и здравеопазването в Република България, както и от принципите на Болонската декларация и Директивите на Европейския съюз.

* Целите, които си поставя колежа са:

-                     Подготовка на висококвалифицирани и професионално ориентирани здравни специалисти

-                     Завършилите колежа да са усвоили обем от знания и практически опит за работа във всички сфери на здравеопазването не само в Република България, но и във всички страни от Европейския регион, както и в световен мащаб.

-                     Да развие  разбиранията на студентите за европейските и професионалните културни въпроси, което ще подпомогне и подобри здравните грижи чрез хора, практикуващи в различни среди.

-                     Да направи възможно студентите да осъзнаят международните измерения на професионалните знания по сестринство и здравни грижи.

-                     Да развие  у студентите съзнание, разбиране и приемане на културните различия.

-                     Да развие у студентите съзнание  и уважение към индивидуалната здравна култура на пациентите

-                     Да развие разбиранията на студентите за влиянието на историческите, философските, етичните, икономическите, политическите и професионалните фактори върху тяхната собствена, както и на другите професионална култура.

-                     Да развие у студентите съзнание за професионална култура и роля, както и тяхната собствена културна идентичност.

Медицинският колеж да отговори на всички изисквания на ЕД 77/452; 77/453; 35/2006 за обучение на регулирани професии: рехабилитатор, медицински лаборант, рентгенов лаборант, здравен инспектор, помощник фармацевт и зъботехник.

* Основните задачи на Медицинският колеж - Пловдив, в съответствие с неговите главна цел и мисия са:

  Обучение на студентите от професионално направление “Здравни грижи” за нуждите на медицинската практика и здравеопазването.
  1. Следдипломно обучение - специализация и продължителна квалификация на медицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването.
  2. Провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на здравните грижи за задоволяване на човешките потребности на здравата и болната личност.
  3. Изучаване, усвояване и прилагане на постиженията на световната медицинска наука и практика в областта на здравните грижи.
  4. Разработване на методи, технологии, програми, модели и др. за профилактика, здравни грижи и рехабилитация на социално-значимите заболявания.
  5. Да мотивира и възпитава сред обучаваните стремеж за хуманност, етично отношение и професионално поведение в духа на клетвата на Флоранс Найтингел.
  6. Да изгражда и повишава своя международен престиж и авторитет на българската медицинска школа.
  7. Да популяризира и утвърждава здравословен начин на живот и поведение сред населението.