Нормативна база

Нормативна база

Обучението на студентите от Медицински колеж Пловдив е съобразен със Закона за висше образование, публикуван в ДВ, брой 112 от декември 1995 година и с всички последващи допълнения и изменения към него, Постановления на Министерски съвет, Правилник за устройството и дейността на Медицински университет Пловдив  и Решения на Академическия съвет.

Отговарящи за цялостното административно обслужване на студентите са служителите от Учебен отдел към Медицински колеж Пловдив.

С помощта на служителите от Учебен отдел можете:

1. Да се запишете за новата учебна година;
2. Да получете уверение за студентското си положение;
3. Да получите декларацията си за здравно осигуряване - след попълване на предоставената бланка я депозирате в отдела;
4. Да заверите личната си карта;
5. Да получите академична справка;
6. Да подадете молба за случаите, които засягат вашето студентско  положение:
прекъсване на обучението в съответствие с Правилника на университета, повишаване на оценката по конкретен изпит, обучение по индивидуален план, допускане до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, възстановяване на студентски права, получаване на стипендия и т.н.

От инспекторите на Учебен отдел можете да получите информация за:
1. Всичко, което е свързано с учебния план на специалността;
2. Учебния график;
3. Предлаганите за избор дисциплини и сроковете, в които можете да се запишете за тях;
4. Датите на изпитите;
5. Конспектите на изпитите;
6. Информация за изискванията за допускане до изпит;
7. Информация за резултатите от изпитите;
8. Информация за учебните практики.