Комисия по качество

Качеството на обучение е приоритетна задача на ръководството на Медицински университет – Пловдив. То е свързано с бъдещето на университета, осъзнато е от всички негови членове. В Медицински университет – Пловдив съществува цялостна концепция за качеството на обучение и процеса на неговата реализация. В Медицински колеж (МК), като структурно звено на Медицински университет успешно функционира Колежанска комисия по качество (ККК), като колективен орган за управление и осигуряване на качеството на учебния процес. В своята дейност Комисията по качество на МК се ръководи в съответствие от програмата за работа на УКК, разработена с цел усъвършенстване на управлението на качеството на образователния процес и свързаната с него преподавателска дейност.

В своята си дейност ККК провежда регулярни заседания, на които се планират дейности по приложение на системата за контрол на учебния процес и  се анализират резултатите от прилагането на тази система, след което се предприемат корективни мерки. 


Архив по години: