Зъботехник

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“


Специалността  „Зъботехник“ е разкрита в Медицински колеж – Пловдив през 1974 година. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование, получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Зъботехник“ с професионална квалификация „Зъботехник“. Обучението по специалността се провежда само в редовна форма и продължава 3 години, съответстващо на  6 семестъра, всеки с продължителност 15 седмици. 

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности, както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят Самостоятелни медико-технически лаборатории по зъботехника. 

Завършилите студенти по специалност „Зъботехник“ имат възможност да  продължат образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишават квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

 

Специалност „ЗЪБОТЕХНИК“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №23/5.10.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 90 студенти. 

Административен отговорник на специалността: 

  • Д-р Илия  Трайков  Наков 
  • e-mail : dental.technician@mc.mu-plovdiv.bg
  • Тел.: 032 200 918, вътр. 2918

 

Списъчен състав на преподавателите 

от специалност „Зъботехник“ 

 

  1. Старши преподавател Д-р Илия  Трайков  Наков – Отговорник Web станица

  2. Старши преподавател Д-р Марияна  Анатолиевна  Александрова

  3. Старши преподавател Д-р Йорданка  Колева  Димитрова

  4. Д-р Теодор Илиев Наков

  5. Д-р Дафчо Митков Табаков

  6. Старши преподавател Атанас  Георгиев  Ботев

  7. Старши преподавател Емил Тенев Тенев

  8. Старши преподавател Светослав  Николаев  Славов

  9. Старши преподавател Йордан  Георгиев  Ковачев

10. Старши преподавател Светозар  Костадинов  Янков

11. Д-р  Живка  Енева Баташка

12. Красимира  Александрова  Стойчева - техн. секретар


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план


Академични стандарти: