Зъботехник

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“


Специалността  „Зъботехник“ е разкрита в Медицински колеж – Пловдив през 1974 година. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование, получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Зъботехник“ с професионална квалификация „Зъботехник“. Обучението по специалността се провежда само в редовна форма и продължава 3 години, съответстващо на  6 семестъра, всеки с продължителност 15 седмици. 

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности, както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят Самостоятелни медико-технически лаборатории по зъботехника. 

Завършилите студенти по специалност „Зъботехник“ имат възможност да  продължат образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишават квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

 

Специалност „ЗЪБОТЕХНИК“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №23/5.10.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 90 студенти. 

Административен отговорник на специалността: 

  • Д-р Илия  Трайков  Наков 
  • e-mail : dental.technician@mc.mu-plovdiv.bg
  • Тел.: 032 200 918, вътр. 2918

 

Списъчен състав на преподавателите 

от специалност „Зъботехник“ 

 

  1. Старши преподавател Д-р Илия  Трайков  Наков – Отговорник Web станица

  2. Старши преподавател Д-р Марияна  Анатолиевна  Александрова

  3. Д-р Теодор Илиев Наков

  4. Д-р Дафчо Митков Табаков

  5. Старши преподавател Атанас  Георгиев  Ботев

  6. Старши преподавател Светослав  Николаев  Славов

  7. Старши преподавател Йордан  Георгиев  Ковачев

  8. Старши преподавател Светозар  Костадинов  Янков

  9. Д-р  Живка  Енева Баташка

10. Красимира  Александрова  Стойчева - техн. секретар

Административни и курсови отговорници


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план


Академични стандарти: