Зъботехник

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“


Специалността  „Зъботехник“ е разкрита в Медицински колеж – Пловдив през 1974 година. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование, получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Зъботехник“ с професионална квалификация „Зъботехник“. Обучението по специалността се провежда само в редовна форма и продължава 3 години, съответстващо на  6 семестъра, всеки с продължителност 15 седмици. 

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности, както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят Самостоятелни медико-технически лаборатории по зъботехника. 

Завършилите студенти по специалност „Зъботехник“ имат възможност да  продължат образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишават квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

 

Специалност „ЗЪБОТЕХНИК“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №23/5.10.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 90 студенти. 

Административен отговорник на специалността: 

  • Д-р Илия  Трайков  Наков 
  • e-mail : dental.technician@mc.mu-plovdiv.bg 

 

Списъчен състав на преподавателите 

от специалност „Зъботехник“ 

 

  1. Д-р Илия  Трайков  Наков – старши преподавател 

  2. Д-р Марияна  Анатолиевна  Александрова - старши преподавател 

  3. Д-р Йорданка  Колева  Димитрова - старши преподавател 

  4. Д-р Теодор Илиев Наков - преподавател 

  5. Д-р Дафчо Митков Табаков - преподавател 

  6. Атанас  Георгиев  Ботев – старши преподавател 

  7. Емил Тенев Тенев – старши преподавател 

  8. Светослав  Николаев  Славов - старши преподавател 

  9. Йордан  Георгиев  Ковачев -  старши преподавател 

10. Светозар  Костадинов  Янков - старши преподавател 

11. Д-р  Живка  Енева Баташка - преподавател 

12. Красимира  Александрова  Стойчева - техн. секретар


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план


Академични стандарти: