Инспектор по обществено здраве

 Специалност "Инспектор по обществено здраве"

 

       Специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето; обектите с обществено предназначение; на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда. Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел превенция и поддържане на общественото здраве. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на правно нормативните изискванията на националното и европейско законодателство.

Завършилите специалността могат да работят в:

 • Различните отдели на Регионалните здравни инспекции:
 • Областните дирекции по безопасност на храните в отделите Контрол на храните и Граничен контрол;
 • Службите по трудова медицини като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Дентални кабинети като дентални асистенти;
 • Дрогери;
 • Частни и публични фирми като Медицински представители и  дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
 • Комисия за защита на потребителите, закрила на детето и други неправителствени и ведомствени организации.


Административен отговорник на специалността:

 • старши преподавател Диана Кирева
 • e-mail: public.health.insp@mc.mu-plovdiv.bg
Преподавателски състав:

 • Диана Кирева - Старши преподавател
 • Веска Кафадарова - Старши преподавател
 • Петко Шилев - Преподавател
 • Д-р Галя Петрова - Старши преподавател
 • Ивайло Дагнев, дф - Старши преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план


Академични стандарти: