Инспектор по обществено здраве

 Специалност "Инспектор по обществено здраве"

 

С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол.

В Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив се провежда обучение по специалност Инспектор по обществено здраве“ от регулираните професии на образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел превенция и поддържане на общественото здраве.

В Медицински колеж - Пловдив специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето; обектите с обществено предназначение; на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението и  факторите на работната и  жизнената среда. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на правно - нормативните   изискванията на националното и европейското законодателство.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (протокол №22/28.09.2017г.) с добра обща оценка със срок на валидност на акредитацията 5 години и капацитет от 90 студента.

Завършилите специалността могат да работят в:

 • Във всички отдели на Регионалните здравни инспекции в страната;
 • Във всички Областните дирекции по безопасност на храните в отделите Контрол на храните и Граничен контрол;
 • Службите по трудова медицини като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд;
 • В служби по здравеопазване в състава на общинските администрации в страната;
 • Дентални кабинети като дентални асистенти;
 • Дрогери;
 • Частни и публични фирми като Медицински представители и  дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
 • Комисия за защита на потребителите, закрила на детето и други неправителствени и ведомствени организации.
Завършилите специалността имат възможност да продължат образованието си в образователно – квалификационна степен „магистър“ по специалност „Опазване и контрол на обществено здраве“ и други.


Административен отговорник на специалността:

 • старши преподавател Диана Кирева
 • e-mail: public.health.insp@mc.mu-plovdiv.bg
 • Тел.: 032 200 921
Преподавателски състав:

 • Старши преподавател Диана Кирева - Отговорник Web станица
 • Преподавател Петко Шилев
 • Старши преподавател Д-р Галя Петрова
 • Старши преподавател Д-р Георги Кавлаков
 • Старши преподавател Ивайло Дагнев, дф


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план


Академични стандарти: