Медицински лаборант

Специалност "Медицински лаборант"

В Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив се провежда обучение по специалност „Медицински лаборант” от регулираните професии на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.  

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №17/22.06.2017 г.) с много добра обща оценка, срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет от 90 студенти. 

В град Пловдив специалността „Медицински лаборант” е разкрита през 1961 година.  

Предимство за студентите, които се обучават в Медицински колеж – Пловдив, е че колежът е университетска структура, която има дългогодишна история в сферата на висшето медицинско образование в страната ни. Това дава възможност за присъединяване към една утвърдена професионална академична общност. 

Основната цел, която стои пред обучението в специалност „Медицински лаборант”, е висшето училище да обучи нов тип професионалисти, които да отговарят по мотивация и подготовка на съвременната здравна система и да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. Стремежът на всички участници в образователния процес е да се въвеждат все повече и по-актуални новаторски практики в обучението, да се опознае в детайли конкурентната среда и да се извоюват и затвърдят в максимална степен националните и международни позиции на преподавателите и студентите от специалността.

 


Административен отговорник на специалността:

  • Старши преподавател Пенка Аргилашка
  • e-mail: med.lab@mc.mu-plovdiv.bg


  rak_med_lab

Преподавателски състав:

  • Доц. д-р Стефка Владева, дм
  • д-р Елена Коцева-Лапарева - ст. преподавател
  • Пенка Аргилашка - ст. преподавател
  • Мария Кукуларова - ст. преподавател
  • Мария Прошенска - ст. преподавател
  • Мария Сайкова - ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план
Актуални учебни програми по Клинична практика и Клинична лабораторияАкадемични стандарти: