Помощник фармацевт

Специалност "Помощник фармацевт"

 


Специалността е разкрита през 1961 година. 

Във времето тя се променя, развива и усъвършенства за да отговори на съвременните потребности, на новите пазарно-икономически условия. 

Помощник фармацевтът е специалист, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. 
Специалистите, които се подготвят приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други. 

Със своите компетенции специалистът “Помощник фармацевт” допринася за опазване и подобряване здравето на хората. 
За целта Медицински колеж – Пловдив разполага с необходимите ресурси: непрекъснато обновяваща се материално техническа база и високо квалифициран преподавателски състав.

Специалност „Помощник фармацевт“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 150 студенти


Административен отговорник на специалността
:
  • Даниел Аргилашки
  • e-mail: assist.pharmacist@mc.mu-plovdiv.bg
  • Тел.: 032 200 908


Преподавателски състав:
  • ст. преподавател Анна Атанасова Михайлова, дф.
  • ст. преподавател Божидарка Хаджиева
  • ст. преподавател д-р Василка Илиева
  • Даниел Аргилашки - Отговорник Web станица
  • ст. преподавател Нина Колева

Квалификационна характеристика
Учебен план

*

 

Актуализирана програма по Социална фармация и фармацевтично законодателство упражнения

Приета на СС Протокол №7/13.05.2015 на КС Протокол №7/25.5.2015

 

Държавни изпити:

Фармакогнозия

Фармакология

Учебни програми:
Академични стандарти: