Рентгенов лаборант

Специалност "Рентгенов лаборант"

 

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични,  социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес. 

 

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

 

 

 


Административен отговорник на специалността:
 • Старши преподавател Мария Шангова
 • e-mail: x-ray.assistant@mc.mu-plovdiv.bg
 • Тел.: 032/200-927Преподавателски състав:

 • Доц. д-р Николета Трайкова, дм
 • Доц. Екатерина Петкова, дм
 • ст. преподавател Мария Шангова – Отговорник Web станицаст
 • ст. преподавател Светлана Каридова
 • ст. преподавател Мариета Сапунджиева
 • ст. преподавател Калинка Панамска
 • ст. преподавател Екатерина Ставрева
 • ст. преподавател Йордан Марчев


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план

Актуализирани учебни програми:


Академични стандарти: