Рентгенов лаборант

Специалност "Рентгенов лаборант"

 

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични,  социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес. 

 

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

 

 

 


Административен отговорник на специалността:
  • Старши преподавател Мария Шангова
  • e-mail: x-ray.assistant@mc.mu-plovdiv.bgПреподавателски състав:

  • Доц. д-р Николета Трайкова, дм
  • Доц. Екатерина Петкова, дм
  • Мария Шангова – ст. преподавател
  • Светлана Каридова – ст. преподавател
  • Мариета Сапунджиева – ст. преподавател
  • Калинка Панамска – ст. преподавател
  • Екатерина Ставрева – ст. преподавател
  • Йордан Марчев – ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план

Академични стандарти: