Общо събрание

Общо събрание

ОБЩО СЪБРАНИЕ

10.6.2019 г. 12:37:00
общо събрание

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм
Творческа автобиография и програма на доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн